Ceny za udzielanie świadczeń zdrowotnych innych niż finansowe ze środków publicznych.

Załącznik nr. 3 do Regulaminu

Organizacyjnego SP ZOZ WSPRiTS

w Płocku.