Oferta pracy na stanowisko pracy ds. informatyki w SP ZOZ WSPRiTS w Płocku

 

I. Wymagania kwalifikacyjne:

1.     wykształcenie wyższe lub średnie o profilu informatycznym,

2.     prawo jazdy kategorii B.

 

II. Do zakresu zadań na w/w stanowisku pracy ds. informatyki należeć będzie m.in.:

- bieżące utrzymanie sprawności urządzeń teletechnicznych, teleinformatycznych,

- bieżące utrzymanie infrastruktury teletechnicznej.

 

III. Wymagane umiejętności:

- sprawne posługiwanie się systemami operacyjnymi,

- konfigurowanie sieci komputerowych LAN i WAN

- projektowanie i wykonywanie małej sieci komputerowej opartej o różne technologie

- konfigurowanie urządzeń sieciowych typu router, przełącznik

- obsługa oprogramowania użytkowego

- naprawa komputerów: diagnoza usterki, wymiana w miarę możliwości części

- podstawowa znajomość programów: Photoshop, Corel

 

IV. Warunki pracy – umowa o pracę.

 

V. Wymagane dokumenty:

- CV kandydata

- list motywacyjny

- kopia świadectwa/dyplomu ukończenia szkoły średniej / dyplomu ukończenia studiów wyższych

- kopia prawa jazdy

- oświadczenie zawierające datę i czytelny podpis kandydata - o treści:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy w zakresie niezbędnym dla realizacji procesu rekrutacji na stanowisko pracy objęte ofertą – na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2014.1182 z późn. zm.).”

 

 

VI. Sposób i termin składania dokumentów:

Oferty pracy można składać w terminie do 15 grudnia 2017 roku:

osobiście w sekretariacie SP ZOZ WSPRiTS w Płocku ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5

(w dni robocze w godz. 7.00-14.35)

lub pocztą na adres: SP ZOZ WSPRiTS w Płocku, ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5, 09-400 Płock

lub na adres e-mailowy: sekretariat@wspritsplock.pl (spakowane np.: rar, zip i zahasłowane, hasło proszę przesyłać na tel. 695290999)

 

VII. Osoba wyznaczona do kontaktu w sprawach dotyczących oferty pracy:

Łukasz Kęsicki - Kierownik Działu Informatyki i Łączności  

tel. 24 267-84-14 lub 695-290-999 w dni robocze w godz. 8.00-14.00.

 

VIII. Dodatkowe informacje:

SP ZOZ WSPRiTS w Płocku skontaktuje się tylko z wybranymi kandydatami. Złożonych ofert pracy nie zwracamy.

 

Płock, dnia 04.12.2017 roku