* * *

* * *


Oferta pracy na stanowisko pracy ds. łączności

I. Oczekiwania pracodawcy

Wykształcenie: wyższe lub średnie techniczne - kierunek/specjalność teleinformatyka lub telekomunikacja,

Uprawnienia: świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku
eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, napraw i montażu dla urządzeń, instalacji i sieci
o napięciu do 1 kV, prawo jazdy kat. B,

Staż pracy w zawodzie/na stanowisku: 3 lata

 

II. Przewidywany zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy ds. łączności:

- bieżące utrzymanie sprawności urządzeń teletechnicznych, teleinformatycznych,

- bieżące utrzymanie sprawności urządzeń łączności radiowej (analogowo-cyfrowej),

- bieżące utrzymanie infrastruktury teletechnicznej.

 

III. Miejsce pracy: SP ZOZ WSPRiTS w Płocku ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5, 09-400 Płock

 

IV. Warunki pracy – umowa o pracę (etat), system podstawowy, godziny pracy 7.00-14.35, miesięczny system wynagradzania.

 

V. Osoba wskazana do kontaktu w sprawach dotyczących oferty pracy:

Łukasz Kęsicki - Kierownik Działu Informatyki i Łączności tel. 24 267-84-16 lub 695-290-999 w dni robocze w godz. 8.00-14.00.

 

VI. Dokumenty:

- CV kandydata

- list motywacyjny

- kopia świadectwa/dyplomu ukończenia szkoły średniej / dyplomu ukończenia studiów wyższych

- kopia świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do wykonywania pracy na stanowisku
  eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, napraw i montażu dla urządzeń, instalacji i sieci
  o napięciu do 1 kV,

- kopia prawa jazdy

- oświadczenie kandydata o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy w zakresie niezbędnym dla realizacji procesu rekrutacji na stanowisko pracy objęte ofertą” zawierające datę i czytelny podpis kandydata

 

VII. Sposób i termin składania dokumentów:

Oferty pracy można składać w terminie do 15 lipca 2020 r.  pocztą elektroniczną  na adres e-mail: sekretariat@wspritsplock.pl , pocztą na adres siedziby SP ZOZ WSPRiTS w Płocku lub osobiście -
w sekretariacie siedziby SP ZOZ WSPRiTS w Płocku ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5.Płock, dnia 17 czerwca 2020 r.


* * *

Osoby zainteresowane pracą w SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego w Płocku zobowiązane są do opatrzenia dokumentów aplikacyjnych własnoręcznym podpisem.

 

Prosimy również o umieszczanie zgody na przyszłe procesy rekrutacyjne.

Na mocy tego zapisu SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku będzie mogła przetwarzać Państwa dane przez okres 12 miesięcy.

 

„Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych”


* * *

Załącznik nr 1a

Do Polityki ochrony danych

SP ZOZ WSPRITS z dnia 23 maja 2018 r.

 

Klauzula informacyjna SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego w Płocku - rekrutacja

Informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku przy ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5,
e-mail sekretariat@wspritsplock.pl , tel: 24 267 84 00 zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

2) inspektorem danych osobowych u Administratora jest Tomasz Czerwiński,
e-mail:iod@wspritsplock.pl, tel: 24 267 84 00

3) Pani/Pana dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, zarówno obecnej jak i przyszłych. Podanie twoich danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu uwzględnienia Pani / Pana osoby w procesie rekrutacji.

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Pani/Pana danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

5) posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych,wniesienia skargi do organu nadzorczego,cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a)),

6) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu,

7) Pani/Pana dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.