Deklaracja dostępności

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://wspritsplock.pl/

Data publikacji strony internetowej: 19.08.2020

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 23.09.2020

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową są pracownicy Działu Informatyki i Łączności dostępni pod numerem telefonu 24 267-84-14. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnych form, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w sposób alternatywny, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku : ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5,
09-400 Płock

Do budynku prowadzą dwa wejścia oznaczone literami A i B. od ul, Narodowych Sił Zbrojnych 5. Dla gości przeznaczone jest wejście A.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome
i słabowidzące.

Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.

W budynku nie ma windy.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze w części B .

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dla osób niewidomych jest dostępna w języku Braille’a Ustawa z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku, poz. 159 z późn. zm.)

W Zakładzie działają 3 Składnice Akt:

  • w Płocku przy ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5
  • w Oddziale Gostynin przy ul. Przemysłowej 1
  • w Oddziale Sierpc przy ul. Braci Tułodzieckich 19

Składnice Akt są czynne w godzinach 8:00 – 13:00

Kontakt

tel. 24 267 84 00
fax  24 267 84 15

ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5
09-400 Płock
Polska

Rozmiar czcionki
Kontrast