Projekt pn. „Zwiększenie potencjału zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu Covid-19” Finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014–2020”

Projekt pn. „Zwiększenie potencjału zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu Covid-19” Finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014–2020”

       W związku z ogłoszonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 13 marca 2020 r. stanem zagrożenia epidemicznego obowiązującym od 14 marca 2020 r., a następnie od 20 marca 2020 r. stanem epidemii, Zarząd Województwa Mazowieckiego niezwłocznie podjął szereg działań związanych z tą wyjątkową sytuacją i włączył się aktywnie w działania mające na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 na terenie województwa mazowieckiego.

18 maja 2020 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 673/131/20 w sprawie przyznania dofinansowania oraz zatwierdzenia zasad realizacji projektu pozakonkursowego pt.: „Zwiększenie potencjału zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu COVID-19” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałania 9.2.2 „Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.

 

Głównym celem Projektu jest poprawa dostępności do usług opieki zdrowotnej poprzez zwiększenie możliwości wsparcia ratowniczego na terenie województwa mazowieckiego w związku z epidemią spowodowaną koronawirusem SARS-CoV-2 w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 marca 2022 r. Projekt obejmuje sfinansowanie działań zmierzających do poprawy dostępności do usług opieki zdrowotnej poprzez zwiększenie możliwości wsparcia ratowniczego na terenie województwa mazowieckiego w związku z epidemią spowodowaną koronawirusem SARS-CoV-2, polegających w szczególności na:

 1. utrzymaniu zatrudnienia w stacjach pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego,
 2. utrzymaniu bieżącej pracy stacji pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego,
 3. udzieleniu wsparcia pracownikom stacji pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego, w tym m.in. posiłków z uwagi na wydłużony czas pracy oraz zapewnienie tymczasowego miejsca pobytu dla osób mieszkających na stałe z rodziną/mieszkających we wspólnym gospodarstwie domowym z innymi osobami,
 4. przeprowadzeniu niezbędnych szkoleń m.in. z zakresu stosowania środków ochronnych i ich bezpiecznego użytkowania, w tym także utylizacji.

 

 

Całkowita wartość projektu wynosi 55 249 996, 50 , (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 50/100), w tym:

 1. 80% to środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 44 199 997, 20 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 20/100),
 2. 13% to środki z Budżetu Państwa w wysokości 7 182 499, 54 (słownie: siedem milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 54/100),
 3. 7% to wkład własny Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 3 867 499, 76 zł (słownie: trzy miliony osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 76/100),

Okres realizacji projektu: od 1 lutego 2020 r. do 31 marca 2022 r.

Liderem projektu jest Województwo Mazowieckie a Partnerami Projektu są systemowe stacje pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego działające na terenie województwa mazowieckiego, tj.:

 1. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” w Warszawie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie,
 2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Meditrans Ostrołęka” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce,
 3. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „RM-MEDITRANS” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach,
 4. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku,
 5. Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu.

 

W ramach projektu możliwe jest sfinansowanie m.in:

 • dodatków specjalnych dla personelu medycznego oraz pracowników administracji i obsługi pracujących w Stacjach Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego;
 • kosztów utylizacji zużytego sprzętu/środków ochrony; odbioru odpadów medycznych, w tym wysokozakaźnych;
 • wynajmu dodatkowych lokali/pomieszczeń w celu rozgęszczenia obecnie działających stacji wyczekiwania (bez tworzenia nowych).
 • szkoleń w celu zwiększenia skuteczności zwalczania epidemii SARS-CoV-2 przez podmioty prowadzące działalność w zakresie ratownictwa medycznego oraz transportu medycznego i sanitarnego.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Zarządzeniem nr 232/20 z dnia 16 kwietnia 2020 r. zmienionym Zarządzeniem nr 236/20 z dnia 12 maja 2020 r. powołał Zespół do spraw projektu pn.: „Zwiększenie potencjału zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu COVID-19”, który na bieżąco analizuje zgłaszane przez Partnerów działania/potrzeby do realizacji w ramach projektu. Zespół ten pełni rolę komitetu sterującego i sprawuje nadzór nad realizacją projektu. Pełni on rolę doradczą i opiniodawczą dla Województwa Mazowieckiego, jako Beneficjenta projektu.

Proszę kliknąć na poniższy link aby ściągnąć plik.

Regulamin rekrutacji SP ZOZ WSPRiTS w Płocku

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Wzór informacji o uczestnikach Projektu

Załącznik nr 2 do Regulaminu – Wzór oświadczenia uczestnika Projektu SP ZOZ WSPRiTS w Płocku

W ramach tego projektu SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku zakupiła:

 • 3 defibrylatory dla zespołu Ratownictwa Medycznego o wartości 239.561,55 zł
 • 3 respiratory dla zespołu Ratownictwa Medycznego o wartości 95 860,08 zł

Kontakt

tel. 24 267 84 00 – Sekretariat
ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5
09-400 Płock
Polska