O nas

SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, którego organem założycielskim jest Województwo Mazowieckie jako jednostka samorządu terytorialnego. Siedzibą Zakładu jest miasto Płock, obszarem działania – obszar północnego Mazowsza. Podstawowym zadaniem statutowym Zakładu jest udzielanie świadczeń z zakresu ratownictwa medycznego na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Zakład działa na podstawie:

 • powszechnie obowiązujących przepisów prawa
 • wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod pozycją nr 000000007484
 • wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000029842
 • Statutu Zakładu
 • Regulaminu Organizacyjnego.

W zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych Zakład obejmuje miasto Płock i 9 powiatów (powiat płocki, gostyniński, sierpecki, ciechanowski, płoński, sochaczewski, mławski, nowodworski i żuromiński).
W zakresie usług transportu sanitarnego – teren całego kraju. Zakład włączony w system Państwowego Ratownictwa Medycznego jest dysponentem jednostek systemu i udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, każdej osobie znajdującej się w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego. Rodzaj i liczbę zespołów ratownictwa medycznego określa Wojewoda Mazowiecki. W zakresie usług transportu medycznego Zakład obejmuje miasto Płock i 8 powiatów.

Celem działania Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w razie wypadku, urazu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia się stanu zdrowia z zagrożeniem życia.

Do zadań Zakładu należy:

 • udzielanie, w możliwie najkrótszym czasie od przyjęcia wezwania, pomocy medycznej osobom znajdującym się w stanie zagrożenia życia przez zespoły ratownictwa medycznego: specjalistyczne (,,S”) i podstawowe (,,P”),
 • udzielanie zgłaszającym się pacjentom doraźnych porad medycznych w Ambulatoriach Zakładu,
 • realizacja przewozów środkami transportu sanitarnego osób, których stan zdrowia nie pozwala na korzystanie z publicznych środków transportu,
 • koordynowanie, organizowanie i zajmowaniem się całokształtem spraw związanych z łącznością radiową,
 • wydawanie opinii zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r.
  o bezpieczeństwie imprez masowych
  (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2171.),
 • zabezpieczenie medyczne imprez masowych i niemasowych,
 • realizacja zadań związanych z obroną cywilną.

Rodzajem działalności leczniczej prowadzonej przez Zakład są ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
z zakresu:

 • ratownictwa medycznego poprzez czynności ratunkowe, w ramach systemu PRM
 • podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
 • transportu sanitarnego (w tym transport sanitarny typu „N”) na podstawie umowy zawartej z NFZ
 • transportu medycznego na podstawie umowy zawartej z NFZ.

W strukturze organizacyjnej Zakładu istnieją 3 oddziały:

 • Oddział w Płocku z Podstacjami w: Gąbinie, Staroźrebach i Wyszogrodzie oraz 3 Miejscami Wyczekiwania w Płocku (przy ul. Armii Krajowej 62, NSZ 5 i Strzeleckiej 3)
 • Oddział w Gostyninie z Podstacją w Sochaczewie i Miejscem Wyczekiwania w Iłowie
 • Oddział w Sierpcu.

Najwyższa jakość świadczonych usług jest dla nas wartością priorytetową. Zdrowie, zaufanie, bezpieczeństwo, a przede wszystkim życie pacjenta są dla nas wartościami najważniejszymi. Wartości te są realizowane poprzez stosowanie wysokich standardów zarządzania Zakładem, w oparciu o przepisy prawne, najnowsze osiągnięcia technologii i medycyny oraz inwestycje w nowoczesną aparaturę i sprzęt medyczny.

Zakład świadczy usługi szkoleniowe w zakresie udzielania pierwszej pomocy, zarówno dla dzieci, młodzieży, osób fizycznych, firm oraz innych jednostek ochrony zdrowia, instytucji i podmiotów gospodarczych. Osoby prowadzące zajęcia  posiadają stosowne uprawnienia i certyfikaty oraz stale podnoszą swoje kwalifikacje.

W Zakładzie jest wdrożony System Zarządzania Zintegrowanego wg norm PN-EN ISO 9001:2015 i ISO 45001:2018.

Wizytówką naszego Zakładu jest kompetentny, dobrze wykształcony, posiadający duże doświadczenie personel. Wysoko wykwalifikowana kadra pracowników zapewnia profesjonalną i fachową obsługę medyczną i administracyjną. Zespoły ratownictwa medycznego naszego Zakładu biorą udział w licznych mistrzostwach z zakresu ratownictwa medycznego. Dużą wagę przywiązujemy do ciągłego podnoszenia umiejętności zawodowych naszych pracowników, wspieramy ich udział we wszystkich dostępnych formach kształcenia. Obserwując potrzebę podnoszenia kwalifikacji i pogłębiania wiedzy przez kadrę medyczną oraz pracowników administracji.

Komfort i zadowolenie pacjenta stawiamy zawsze na pierwszym miejscu.

Kontakt

tel. 24 267 84 00 – Sekretariat
ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5
09-400 Płock
Polska