Projekt „E-zdrowie”

 

Projekt „E – zdrowie dla Mazowsza”

 

Samorząd Województwa Mazowieckiego zrealizował projekt własny pn.: „E – zdrowie dla Mazowsza” z 23 partnerami – podmiotami leczniczymi, dla których Województwo Mazowieckie jest podmiotem tworzącym lub właścicielem. Projekt ten był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II „Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza”, Działania 2.1 „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

 

Całkowita wartość projektu wyniosła 106 011 177,92 zł, z czego wydatki kwalifikowalne to 100 125 686,52 zł, w tym kwota dofinansowania z EFRR 85 106 833,54 zł, kwota dofinansowania z BP 14 017 596,11 zł oraz wkład własny Samorządu Województwa Mazowieckiego 1 001 257,82 zł.

Poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych 99%.

Okres rzeczowej i finansowej realizacji projektu: od 1 stycznia 2012 r. do 30 września 2016 r.

Wydatki kwalifikowalne zostały poniesione do 31 grudnia 2015 r.

 

W projekcie brały udział następujące podmioty lecznicze:

 • Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o.,
 • Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie,
 • Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce,
 •  Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku,
 •  Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ w Warszawie,
 • Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie,
 •  Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym
 • w Radomiu,
 • Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr Teodora Dunina w Rudce,
 • Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku,
 • Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie,
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku,
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDITRANS OSTROŁĘKA”   Stacja Pogotowia Ratunkowego  i Transportu Sanitarnego  w Ostrołęce
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „RM-MEDITRANS” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach,
 •  Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego  w Gostyninie,
 •  Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.,
 • Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym,
 •  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie,
 • Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie,
 • Mazowieckie Centrum Psychiatrii „Drewnica” Sp.  z o.o.,
 •  Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o.,
 • Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o.,
 • Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o.

Celem głównym projektu było dostosowanie podmiotów leczniczych – partnerów projektu do wymogów ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2016 r. Nr 1535 z póź. zm.). Realizacja projektu miała na celu zapewnienie bezpiecznego i zgodnego z prawem wytwarzania, przechowywania oraz przekazywania dokumentów medycznych pomiędzy podmiotami leczniczymi dla których Województwo Mazowieckie jest podmiotem tworzącym lub właścicielem.

Oprócz celu głównego zostały osiągnięte następujące opisowe cele: 

1)   stworzono możliwość sprawowania pełnego nadzoru właścicielskiego poprzez zbieranie jednolitych danych      on line z systemów informatycznych szpitali, które muszą spełniać zasadę interoperacyjności
i komplementarności,

2)   poprawiono bezpieczeństwo danych znajdujących się w obszarze opieki zdrowotnej,

3)   wdrożono nowoczesne technologie ICT dla personelu medycznego wykorzystującego technologie informatyczne w codziennej pracy.

Realizując cele wdrożono repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) w warstwie lokalnej oraz regionalnej u 23 podmiotów leczniczych działających na terenie Województwa Mazowieckiego, dla których podmiotem tworzącym lub właścicielem jest Województwo Mazowieckie. Każdy Partner będzie zarządzał procesem tworzenia i gromadzenia EDM, przy jednoczesnym wdrożeniu mechanizmów synchronizacji zawartości repozytorium EDM do warstwy regionalnej. Za pomocą specjalnie przygotowanych mechanizmów eksportu na poziomie lokalnym u danego PP istnieje możliwość przesyłania elektronicznej dokumentacji z sytemu SSI do Lokalnego Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (LREDM). Następnie dokumenty te za pomocą Szyny danych mogą być przesyłane do Regionalnego Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (RREDM), które znajdują się w warstwie regionalnej.

W RREDM znajdują się dwa elementy:

– Regionalny System EDM, jako zbiór dokumentacji medycznej generowanej i rejestrowanej w postaci elektronicznej (cyfrowej),

– Repozytorium Wspólne EDM, gdzie przechowywane mogą być kopie zapasowe LREDM dla wszystkich PP.

W ramach struktur LREDM oraz RREDM funkcjonuje CA (Centrum Autoryzacji) jako narzędzie informatyczne do wydawania i przechowywania podpisów elektronicznych niekwalifikowanych.

Na poziomie lokalnym CA będzie umożliwiało podpisywanie przez użytkownika z danego PP wszystkich dokumentów elektronicznej dokumentacji i umieszczane ich w LREDM i RREDM.

 

Informacje źródłówe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa mazowieckiego 2007 – 2013 znajdują się na stronie www.mazovia.eu.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.

Kontakt

tel. 24 267 84 00 – Sekretariat
ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5
09-400 Płock
Polska