SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO i TRANSPORTU SANITARNEGO W PŁOCKU

Narodowych Sił Zbrojnych 5, 09-400 Płock

tel. 24/267 84 00

OGŁASZA PUBLICZNY PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: najem pomieszczeń w budynku SP ZOZ WSPRiTS w Płocku, Oddział w Sierpcu, przy ul. Braci Tułodzieckich 19, 09-200 Sierpc

stanowiące mienie SP ZOZ WSPRiTS w Płocku, Nr sprawy: TZPiZI.ZO.264/13/P/20

 1. 1.    Warunki przetargu, formularz oferty i projekt umowy można pobrać ze strony internetowej  bip.wspritsplock.pl w zakładce zamówienia publiczne lub odebrać w siedzibie Wynajmującego w Płocku przy ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5, pokój nr 10. Przedmiotowe materiały można odbierać od dnia 31.07.2020 r. do dnia 14.08.2020 r. w godz. 8.00 – 14.00
  w dni robocze od poniedziałku do piątku.
  2.    Przedmiotem przetargu są dwa pomieszczenia o powierzchniach 9,25 m2 i 17,83 m2. Pomieszczenia przeznaczone są na prowadzenie działalności medycznej lub innej niekolidującej (nie może być konkurencyjna) z działalnością SP ZOZ WSPRiTS w Płocku.
  Pomieszczenia podlegające wynajmowi Oferenci mogą obejrzeć od poniedziałku do piątku
  w godzinach 8.00 – 14.00. Osobą do kontaktu, w celu pokazania pomieszczeń będących przedmiotem przetargu, jest Kierownik O/Sierpc lub osoba przez niego upoważniona
  tel. 24/275 30 52.
  3.    Wynajmujący przekaże Oferentowi, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, wynajęte pomieszczenie w takim stanie w jakim został pokazany podczas oględzin.
  4.    Termin składania ofert: do dnia 17.08.2020 r. do godz. 10.00 w Sekretariacie siedziby Wynajmującego – 09-400 Płock ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5.
  5.    Termin otwarcia ofert w dniu  17.08.2020 r. o godz. 11.15 w siedzibie Wynajmującego: 09-400 Płock, ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5 – pokój nr 10.
  6.    Cena wywoławcza:
  6.1.    Minimalny czynsz miesięczny za najem pomieszczenia o łącznej powierzchni 9,25 m2
  wynosi 325,00 zł netto.
  6.2.    Minimalny czynsz miesięczny za najem pomieszczenia o łącznej powierzchni 17,83 m2
   wynosi 700,00 zł netto.
  7.    Oferent przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wpłaty wadium w wysokości:
  – 40,00 zł (słownie: czterdzieści złotych 00/100) – w przypadku pomieszczenia nr 1 o pow. 9,25 m2;
  – 80,00 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych 00/100) – w przypadku pomieszczenia nr 2 o pow. 17,83 m2, zgodnie z opisem w Warunkach przetargu. Wadium zalicza się na poczet opłat wnoszonych przez Oferenta, który przetarg wygrał.
  8.   Termin związania ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
  9.   Dyrektorowi Wynajmującego przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania oferty.
  10.  Dyrektor Wynajmującego może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, informując
  o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.
  11.  Oferenci mają możliwość składania skarg dotyczących przetargu do Dyrektora SP ZOZ WSPRiTS w Płocku, zgodnie z opisem zawartym w Warunkach przetargu.
  12.  Osobą upoważnioną do kontaktów z Oferentami jest:
  – w zakresie merytorycznym: Pani Zofia Gołębiewska – Zastępca Dyrektora ds. Techniczno-Eksploatacyjnych tel. 24/267 84 00, 609 839 009 lub Pani Ewa Zarębska – Kierownik O/Sierpc tel. 24/275 30 52.
  – w zakresie formalno-prawnym: Pani Justyna Rybska – Starszy Inspektor ds. zamówień publicznych i zadań inwestycyjnych tel. 24/267 84 11.

Proszę kliknąć na linki poniżej aby pobrać:

>>warunki_przetargu

>>umowa

>>formularz_oferty