Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  https://wspritsplock.pl/.

 

Data publikacji strony internetowej: 19.08.2020

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 23.09.2020

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo, ponieważ nie wszystkie pliki PDF, DOC itp. są poprawnie sformatowane. Ogólnie staramy się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.
 • serwis  zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów programu Word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości poprawiamy takie dokumenty na bieżąco.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z pracownikami Działu Informatyki i Łączności pod nr telefonu 24 267-84-14, e-mail: informatyk@wspritsplock.pl.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

 

 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego
  w Płocku ul. NSZ 5, 09-400 Płock (zwany dalej Zakładem).

Na terenie Zakładu wyznaczono 1 miejsce parkingowe do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Do budynku prowadzą dwa wejścia oznaczone literami:

A – wejście do budynku głównego dla pacjentów/interesantów od ul. NSZ 5

B – wejście dla osób ze szczególnymi potrzebami od ul. NSZ 5 (od Stacji Obsługi Pojazdów).

Toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze w części B.

Przestrzenie komunikacyjne są wolne od barier poziomych i pionowych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Obiekt nie posiada oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku funkcjonuje administracja Zakładu i można tu:

 • załatwić sprawy administracyjne,
 • zgłosić się w sprawach związanych z dokumentacją medyczną
 • złożyć skargę/wniosek
 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego
  w Płocku/ Oddział Płock ul. Strzelecka 3.

Wjazd na teren Oddziału Płock znajduje się od ul. Strzeleckiej 3. Dla potrzeb pacjentów wyznaczono parking, w tym 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych. Do wejścia do budynku prowadzi podjazd dla osób niepełnosprawnych, usytuowany na równi pochyłej dostosowany do podjazdu wózków. Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych z systemem przyzywowym.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku pacjenci mogą korzystać ze świadczeń medycznych udzielanych w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego
  w Płocku/Oddział Gostynin, ul. Przemysłowa 1.

Wjazd na teren znajduje się od ul. Przemysłowej 1. Teren Oddziału posiada parking z wyznaczonym 1 miejscem dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu głównym umieszczony jest dzwonek przywoławczy. Wewnątrz budynku znajduje się podnośnik dla niepełnosprawnych. Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Pacjenci/interesanci mogą zgłaszać się do Oddziału Gostynin w sprawach związanych z dokumentacją medyczną.

 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego
  w Płocku/Oddział Sierpc, ul. Braci Tułodzieckich 19.

Wjazd na teren znajduje się od ul. Braci Tułodzieckich 19. Teren Oddziału posiada parking, na którym wyznaczono 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych. Przestrzenie komunikacyjne są wolne od barier poziomych i pionowych (wejście i kondygnacja są na tym samym poziomie). Przy wejściu głównym umieszczony jest dzwonek przywoławczy. W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Pacjenci/interesanci mogą zgłaszać się do Oddziału Sierpc w sprawach związanych z dokumentacją medyczną.

 1. Podstacja w Gąbinie, ul. Płocka 19 a

Wjazd na teren znajduje się od ul. Płockiej 19 a. Teren Podstacji posiada parking, na którym wyznaczono 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych. Do wejścia do budynku prowadzi podjazd dla osób niepełnosprawnych usytuowany na równi pochyłej dostosowany do podjazdu wózków. Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych z systemem przyzywowym. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku pacjenci mogą  korzystać ze świadczeń medycznych udzielanych w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. W sprawach związanych z dokumentacją medyczną należy kontaktować się z Zakładem przy ul. NSZ 5 w Płocku.

 1. Podstacja w Wyszogrodzie, ul. Płocka 29 a

Wjazd na teren znajduje się od ul. Płockiej 29 a. Teren Podstacji posiada parking, na którym wyznaczono 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych. Do wejścia do budynku prowadzi podjazd dla osób niepełnosprawnych usytuowany na równi pochyłej dostosowany do podjazdu wózków. Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych z systemem przyzywowym. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku pacjenci mogą korzystać ze świadczeń medycznych udzielanych w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. W sprawach związanych z dokumentacją medyczną należy kontaktować się z Zakładem przy ul. NSZ 5 w Płocku.

 

Kontakt

tel. 24 267 84 00 – Sekretariat
ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5
09-400 Płock
Polska