Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku uprzejmie informuje, iż będzie dokonywała niszczenia dokumentacji medycznej pacjentów z 1996 r. w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła.

 Dokumentacja medyczna przewidziana do zniszczenia może zostać wydana za pokwitowaniem, na wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osobie upoważnionej przez pacjenta. Prosimy zatem, aby osoby zainteresowane odbiorem indywidualnej dokumentacji medycznej z tego okresu, złożyły do dnia 30 listopada 2018 r. wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej w Sekretariacie Zakładu w godz. od 7.00 do 14.00.

Informację telefoniczną można uzyskać pod numerem tel. 24 26-78-407.

Podstawa prawna: art.29 ust.2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta( Dz. U. 2017, poz. 1318).

Kliknij aby pobrać >> Wniosek