Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku uprzejmie informuje, że planowane jest brakowanie dokumentacji medycznej pacjentów z 1999 roku i 2000 roku.  Powyższa dokumentacja medyczna przewidziana do zniszczenia może zostać wydana za pokwitowaniem, na wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osobie upoważnionej przez pacjenta.

Osoby zainteresowane odbiorem  indywidualnej dokumentacji medycznej z tego okresu proszone są o złożenie do dnia 10 maja 2021 roku wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej:

  • osobiście w siedzibie Zakładu (Sekretariat) tj. ul. NSZ 5 09-400 Płock, w godz. od 7.00
    do 14.00
    ;
  • pisemnie na adres; SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku, 09-400 Płock, NSZ 5;
  • elektronicznie: sekretariat@wspritsplock.pl

Informację telefoniczną można uzyskać pod numerem tel. 24  26-78-421.

 

Podstawa prawna: art.29 ust.2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 849).

 

Płock, dnia 8 kwietnia 2021 roku