OFERTA PRACY

DLA RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH

UPRAWNIONYCH DO KIEROWANIA AMBULANSEM

 

SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego
w Płocku oferuje zatrudnienie ratownikom medycznym posiadającym uprawnienie do kierowania ambulansem. Forma zatrudnienia – do uzgodnienia.

I. Wymagania formalne:

Kwalifikacje zawodowe: Wykształcenie średnie medyczne lub wyższe medyczne
w zawodzie ratownika medycznego (zgodnie z art. 10 i 58 Ustawy o
Państwowym Ratownictwie Medycznym), tj.:

 1. ukończone studia wyższe na kierunku (specjalności) ratownictwo medyczne
  i uzyskany tytuł zawodowy licencjata lub magistra na tym kierunku (specjalności)
  – dla osób, które rozpoczęły studia przed dniem 1 października 2019 r. lub
 2. ukończone studia wyższe przygotowujące do wykonywania zawodu ratownika medycznego, prowadzone zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 68 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) i uzyskany tytuł zawodowy licencjata oraz złożony z wynikiem pozytywnym Państwowy Egzamin z Ratownictwa Medycznego
  – dla osób, które rozpoczęły studia po roku akademickim 2018/2019 lub
 3. dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego ratownik medyczny albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie ratownik medyczny –
  dla osób, które rozpoczęła przed dniem 1 marca 2013 r. naukę w publicznej szkole policealnej lub niepublicznej szkole policealnej o uprawnieniach szkoły publicznej.

Uprawnienia w zakresie kierowania ambulansem, tj.:

 1. prawo jazdy kategorii C lub B
 2. zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne wydane na podstawie Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.
  o kierujących pojazdami.

 

II. Miejsce, zakres, warunki wykonywania pracy: SP ZOZ WSPRiTS w Płocku – Oddział w Płocku z siedzibą w Płocku ul. Strzelecka 3 – zespoły systemu PRM (S i P) i TM, według harmonogramu, dyżury 12-godzinne 7.00-19.00, 19.00-7.00.

III. Dodatkowe informacje: Preferowane będą oferty osób posiadających prawo jazdy kategorii C, udokumentowane doświadczenie zawodowe w zespołach RTM oraz zadeklarują świadczenie pracy w wymiarze co najmniej 144 godzin miesięcznie.

 IV. Osoba wskazana do kontaktu w sprawach dotyczących oferty pracy:

Pani Marzena Martynowska – Kierownik Oddziału w Płocku tel. 24 268-22-37 lub 663-412-611 pon.- pt. w godz. 8.00-14.

V. Dokumenty:

– CV kandydata
– list motywacyjny
– kopia dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie ratownika med.
– kopia prawa jazdy
– kopia zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym
– kopia aktualnej karty doskonalenia zawodowego (strony ze wskazanym okresem
edukacyjnym)

– oświadczenie kandydata o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy w zakresie niezbędnym dla realizacji procesu rekrutacji na stanowisko pracy objęte ofertą” zawierające datę i czytelny podpis kandydata.

VI. Sposób składania dokumentów:

Oferty pracy można składać osobiście – w sekretariacie siedziby SP ZOZ WSPRiTS w Płocku ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5, 09-400 Płock, pocztą na w/w adres siedziby zakładu, pocztą elektroniczną  na adres e-mail: sekretariat@wspritsplock.pl.

 

Płock, dnia 20 lipca 2021 r.