W dniu 21 czerwca 2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku.

Na posiedzeniu podjęto:

– Uchwałę Nr 3/2022 w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania finansowego  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego  w Płocku za 2021 rok.

– Uchwałę Nr 4/2022 w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania Planu Rzeczowo-Finansowego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku za 2021 r.

– Uchwałę Nr 5/2022 w sprawie zaopiniowania przedłużenia umowy na prowadzenie rachunków bankowych  wraz  z umową kredytową przez Samodzielny Publiczny  Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego
w Płocku.

– Uchwałę Nr 6/2022 w sprawie zaopiniowania przyjęcia darowizn rzeczowych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

– Uchwałę Nr 7/2022 w sprawie zaopiniowania wniosku Przewodniczącego Rady Społecznej o przyznanie Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku nagrody rocznej za 2021 r.