14 września 2020 r. w siedzibie SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku odbyło się ostatnie posiedzenie Rady Społecznej SP ZOZ WSPRiTS w Płocku kadencji 2016-2020. Jako organ opiniodawczo-doradczy Dyrektora Zakładu Rada Społeczna opiniowała budżet jednostki, zakup ambulansów typu C wraz z wyposażeniem, zakup nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej, plany inwestycyjne, sprzedaż ambulansów, przedkładane informacje o rozpatrywaniu skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów korzystających ze świadczeń medycznych, przyjmowanie darowizn, dostosowanie struktur organizacyjnych Zakładu do zmieniających się zapisów i aktualizacji Planu działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego dla województwa mazowieckiego.

W Radzie Społeczne zasiadali: Piotr Zgorzelski – Przewodniczący, Tomasz Kominek –  Zastępca Przewodniczącego oraz członkowie: Roman Siemiątkowski, Krzysztof Gogolewski, Wioletta Kulpa, Michał Luczewski i Paweł Kolczyński. Podczas 4-letniej kadencji Rady Społecznej odbyło się 15 posiedzeń, podjęto 70 uchwał. Na zwołanych posiedzeniach Rady Społecznej frekwencja była wystarczająca (tzw, kworum) do podejmowania uchwał Rady Społecznej.              

 

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik wystosował podziękowania członkom Rady Społecznej za długoletnią, społeczną pracę na rzecz SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku, podejmowanie wielu cennych inicjatyw oraz gotowość do poszukiwania optymalnych rozwiązań dla dobra Zakładu i pacjentów.

 

Podziękowania złożyła również Pani Dyrektor Lucyna Kęsicka za rzetelne zaangażowanie, owocną współpracę na rzecz płockiego pogotowia i pacjentów korzystających z udzielanych świadczeń medycznych.