Zakup sprzętu medycznego.

Informujemy, iż SPZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku na mocy umowy dotacyjnej Nr_193/UMWM/10/2018/NW-I-I/D zawartej z Województwem Mazowieckim, ul Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa z dnia 29 października 2018 roku zrealizowała zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup urządzeń medycznych”. Dotacja celowa na w/w zadanie z budżetu Województwa Mazowieckiego wynosi 434 560,00 zł słownie: Czterysta trzydzieści cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt złotych 00/100. W ramach w/w umowy zakupionych zostało 8 sztuk urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej.

Kontakt

ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5
09-400 Płock
Polska