SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO W PŁOCKU
Narodowych Sił Zbrojnych 5, 09-400 Płock
Tel. 24/26 78 400

OGŁASZA PUBLICZNY PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: Sprzedaż pojazdów samochodowych stanowiących mienie  SP ZOZ WSPRiTS w Płocku, Nr sprawy: TZPiZI.ZO.264/12/P/20

  1. Warunki przetargu, formularz oferty i projekt umowy można odebrać lub zapoznać się od dnia 31.07.2020 r. do dnia 14.08.2020 r. w godz. 08:00 do 14:00 w siedzibie Sprzedającego w Płocku ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5, pokój nr 10 lub pobrać ze strony internetowej bip.wspritsplock.pl w zakładce zamówienia publiczne.
  2. Pojazdy samochodowe przeznaczone do sprzedaży Oferenci mogą obejrzeć w dniach od 31.07.2020 r. do 14.08.2020 r. w godzinach 08:00 do 13:00. Zakupiony pojazd Sprzedający przekaże Oferentowi, który wygra przetarg w takim stanie, w jakim zostanie przedstawiony do oględzin.
  3. Termin składania ofert: do dnia 17.08.2020 r. do godz. 11:00 w siedzibie Sprzedającego w Płocku, ul. Narodowych Sił Zbrojnych  5 – SEKRETARIAT.
  4. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 17.08.2020 r. o godz. 11:15 w Sali Konferencyjnej, w siedzibie Sprzedającego w Płocku ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5.

Oferenci o zakończeniu przetargu oraz jego wyniku będą poinformowani pisemnie.

  1. Cena wywoławcza pojazdu wynosi:

– Renault Kangoo, Nr rej. WP 31541 – 2.700,00 zł

– Mercedes – Benz Sprinter, Nr rej. WP 44072 – 4.700,00 zł

– Mercedes – Benz Sprinter, Nr rej. WP 44073 – 5.200,00 zł

  1. Oferent przystępujący do przetargu jest zobowiązany wpłacić wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej na pojazd:

– Renault Kangoo, Nr rej. WP 31541 – 135,00 zł

– Mercedes – Benz Sprinter, Nr rej. WP 44072 – 235,00 zł

– Mercedes – Benz Sprinter, Nr rej. WP 44073 – 260,00 zł

w formie gotówkowej lub przelewem zgodnie opisem zawartym w Warunkach przetargu.

  1. Termin związania ofertą wynosi 15 dni od upływu terminu składania ofert.
  2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu, przesunięcia terminu składania ofert lub rozstrzygnięcia przetargu bez podania przyczyn.
  3. Oferenci maja możliwość składania skarg dotyczących przetargu do Dyrektora SP ZOZ WSPRiTS w Płocku zgodnie z opisem zawartym w Warunkach przetargu.
  4. Osobą upoważnioną do kontaktu z  Oferentami jest Pan Ryszard Rogalski, tel. 24/ 26 78 420.

Zapraszamy >> http://bip.wspritsplock.pl/przetargi/pokaz/id/1/param/1

 

Proszę kliknąć na linki poniżej aby pobrać:

>>szczegółowe warunki przetargu