W ramach zadania dofinansowanego ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku w okresie od
1 września 2019 r. do 30 listopada 2019 r. będzie realizować zadanie w rodzaju „Wsparcie i promocja ratownictwa medycznego” w ramach konkursu ofert na realizatorów zadań publicznych Województwa Mazowieckiego  z zakresu zdrowia publicznego w 2019 r.  pn. „Świadomy i bezpieczny
senior – inwestycją w życie i zdrowie”.

Projekt będzie realizowany we współpracy ze Starostwem Płockim – w koordynacji z Wydziałem Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych oraz Płockim Powiatowym Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Sierpeckim Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Gostynińskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Okręgowym Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Płocku oraz Płockim Stowarzyszeniem Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera. Projekt szkoleniowy z zakresu udzielania pierwszej pomocy jest adresowany do grupy słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku, środowisk senioralnych, opiekunów osób starszych i przewlekle chorych a także emerytów, rencistów i inwalidów. Głównym celem projektu jest przygotowanie seniorów do adekwatnych zachowań w stanach zagrożenia życia, podejmowanie właściwego sposobu pomocy potrzebującym. Zajęcia mają uwrażliwić seniora na krzywdę ludzką i potrzebę niesienia profesjonalnej pomocy przedmedycznej oraz wyrobić umiejętność kontrolowania emocji, nie wpadania w panikę, unikania pochopnych działań, które mogą wpływać na pogorszenie stanu poszkodowanego i stanowić zagrożenie dla ratującego. Adresatami projektu są też seniorzy, mieszkańcy wsi, którzy ze względu na prace w gospodarstwach rolnych i na polach są bardziej narażeni na wiele niebezpieczeństw, znacznie częściej są też świadkami wypadków rolniczych i stanowią ważne ogniwo w akcji ratowniczej.

Projekt szkoleniowy dedykowany jest grupie 300 osób. Odbędzie się 11 spotkań szkoleniowych, w tym teoretycznych z wykorzystaniem profesjonalnych materiałów dydaktycznych, filmów „Pierwsza pomoc medyczna”, „Akademia pierwszej pomocy i bezpieczeństwa”, „Resuscytacja krążeniowo – oddechowa u dzieci”. Odbędą się także warsztaty ratownicze z użyciem fantomów osób dorosłych i dzieci. Podczas zajęć zostaną przeprowadzone scenki rodzajowe z udziałem adresatów szkolenia dla nauki prawidłowej reakcji i pomocy w sytuacji zagrożenia życia. Każdy uczestnik otrzyma jednorazową maseczkę resuscytacją. W konkursie wiedzy o udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej wśród słuchaczy zostaną rozlosowane nagrody. Ponadto, każdy z adresatów projektu otrzyma komplet dokumentów tzw. „Koperta życia” – dedykowanych dla osób przewlekle chorych, starszych
i samotnych. W specjalnie przygotowanych kopertach zostaną zawarte najważniejsze informacje
o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach na leki, kontaktach do najbliższych, danych osobowych. „Koperta życia” zdecydowanie przyspiesza zespołom ratownictwa medycznego dostęp do ważnych informacji medycznych ratujących życie i zwiększające poczucie bezpieczeństwa osób starszych. W ramach projektu będzie prowadzona kampania „Prawa Pacjenta”. Zostaną rozdane ulotki Biura Rzecznika Praw Pacjenta, autorska broszura prawidłowego wezwania karetki pogotowia oraz udzielania pierwszej pomocy.